ul. Powstańców 68, Kędzierzyn Koźle

meDentico.pl STOMATOLOGIA

meDentico.pl

Klauzula informacyjna dotycząca ochrony danych osobowych

W związku z zapisami art. 13 oraz art. 14 roku Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych uchylenia dyrektywy 95/46/WE (Dz. Urz. UE.L. 2016.119.1) (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. U. UE. z 2016 r., L 119, poz. 1) dalej RODO, informuję o zasadach przetwarzania danych osobowych oraz o przysługujących prawach z tym związanych, informujemy że :
 1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Specjalistyczna Praktyka Lekarska Ortopedyczno-Rehabilitacyjna i Stomatologiczna Mieczysław i Jolanta Betlej s.c.,
 2. Administrator, zgodnie z art. 37 ust. 1 lit. a) RODO, nie powołał Inspektora Ochrony Danych - w sprawach związanych z ochroną danych można kontaktować się pod nr tel. 602 588 824 ,
 3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu świadczenia usług medycznych – na podstawie Art. 6 ust. 1 lit. c ogólnego rozporządzenia RODO oraz na podstawie Art. 9 ust.1 lit. h rozporządzenia RODO,
 4. Odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą wyłącznie podmioty uprawnione do uzyskania danych osobowych na podstawie przepisów prawa (Narodowy Fundusz Zdrowia, poradnie specjalistyczne) oraz podwykonawcy wykonujący prace protetyczne,
 5. Pani/Pana dane osobowe przechowywane będą przez okres:
  • dokumentacja zakończona przechowywana jest w archiwum przez 20 lat, licząc od końca roku kalendarzowego, w którym dokonano ostatniego wpisu. Wyjątkiem jest tu dokumentacja w przypadku śmierci pacjenta wynikającego z uszkodzenia ciała lub zatrucia (30 lat licząc od końca roku kalendarzowego, w którym zgon nastąpił),
  • zdjęcia rentgenowskie przechowywane poza dokumentacją (10 lat licząc od końca roku kalendarzowego, w którym zrobiono zdjęcie),
  • skierowania na badania lub zlecenia pacjenta (5 lat licząc od końca roku kalendarzowego, w którym zrealizowano świadczenie będące przedmiotem skierowania lub zlecenia).
 6. Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do treści danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, a także prawo sprzeciwu, zażądania zaprzestania przetwarzania i przenoszenia danych jak również prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie oraz prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego (tj.: Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych), Organem właściwym dla ww. skargi jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa
 7. Podanie danych jest dobrowolne, lecz niezbędne do realizacji świadczeń usług medycznych. W przypadku niepodania danych nie będzie możliwe świadczenie bezpłatnych usług pacjentom ubezpieczonym w Narodowym Funduszu Zdrowia w zakresie objętym umową z NFZ.
 8. Dane udostępnione przez Panią/Pana nie będą podlegały profilowaniu.
 9. Administrator danych nie ma zamiaru przekazywać danych osobowych do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej.