ul. Powstańców 68, Kędzierzyn Koźle

meDentico.pl STOMATOLOGIA

meDentico.pl

Regulamin Gabinetu

                                              

Podstawy Prawne Funkcjonowania

1.     Praktyka Stomatologiczna lek. dent. Jolanty Betlej jest wpisana do Rejestru Wojewody Opolskiego pod nr 0000002120, NIP 7491901399, Regon 532194720, adres: ul. Powstańców  68, 47-220 Kędzierzyn-Koźle pod nazwą: Specjalistyczna Praktyka Lekarska Ortopedyczno-Rehabilitacyjna i Stomatologiczna Mieczysław i Jolanta Betlej s.c.

2.     Praktyka Stomatologiczna (zwana dalej Podmiotem)  działa na podstawie obowiązujących aktów prawnych.

 

 Cele i zadania

1.     Celem Praktyki Stomatologicznej jest udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej z zakresu stomatologii

2.     Praktyka Stomatologiczna zapewnia wykonywanie powyższych świadczeń przez wykwalifikowaną kadrę oraz wyszkolony personel  pomocniczy.

3.     Do zadań Praktyki Stomatologicznej należy w szczególności:

- zapewnienie wysokiej jakości świadczeń opieki zdrowotnej,

- rzetelne wykonywanie obowiązków,

- stałe i systematyczne podwyższanie wiedzy i umiejętności zawodowych,

- przestrzeganie zasad etyki zawodowej,

- zapewnienie nowoczesnych, efektywnych i uznanych metod leczniczych,

- stosowanie wysokiej jakości sprzętu medycznego,

- udzielanie świadczeń zdrowotnych ze szczególnym uwzględnieniem bezpieczeństwa

 i potrzeb pacjentów oraz przestrzegania praw pacjenta.

 

Miejsce udzielania świadczeń

1.     UL. Powstańców 68,   47-220  Kędzierzyn-Koźle

 

PRZEBIEG  PROCESU  UDZIELANIA ŚWIADCZEŃ  ZDROWOTNYCH

1.     Przebieg procesu udzielania świadczeń zdrowotnych jest regulowany wymogami ustawy o działalności leczniczej, Regulaminu Organizacyjnego oraz umów cywilnoprawnych zawartych z innymi podmiotami świadczącymi usługi na rzecz podmiotu na zasadzie odpłatności za spełniane świadczenia zdrowotne.

2.     Przyjęcie na leczenie następuje na zasadzie dobrowolności wyboru leczenia odpłatnego przez pacjenta i za jego pisemna zgodą.

3.     Przy rejestracji oraz podczas udzielania świadczeń zdrowotnych Pacjent powinien okazać dokument tożsamości potwierdzający jego tożsamość.

4.     Rejestracja odbywa się w godzinach pracy podmiotu:

a.     osobiście,

b.     telefonicznie  - 77 4061290, 602 588 824

5.     Podmiot udziela świadczeń leczniczych z całkowitą odpłatnością wg. ustalonego cennika.

6.     Cennik za świadczenia zdrowotne jest dostępny dla pacjentów w Rejestracji.

7.     Podmiot zastrzega sobie prawo do zmiany cennika za świadczenia zdrowotne.

8.     Wszelkie płatności realizowane są przez Pacjentów w dniu ich wykonania, chyba, że strony postanowią inaczej.

9.     Wszelkie płatności realizowane są: gotówką, kartą płatniczą (kredytową) lub przelewem na wskazany rachunek wraz z ustaleniem terminu płatności. Płatność przelewem uznaje się za dokonaną w dniu zaksięgowania środków na rachunku bankowym.

10.  Podmiot nie honoruje płatności kartą American Express.

11.  Potwierdzeniem zakupu usługi w Podmiocie jest wystawiony paragon lub faktura.

12.  Pacjent jest zobowiązany przed wizyta do zapoznania się z ceną świadczenia z obowiązującego na daną chwilę cennika,  dostępnego w Recepcji.

13.  Wszystkie płatności za usługi winny być uregulowane nie później niż bezpośrednio po wykonaniu usługi.

14.  Opcja zapłaty przez Pacjenta z odroczonym terminem płatności może zostać zrealizowana po uprzednim uzgodnieniu warunków z Kierownikiem Poradni Stomatologicznej oraz wypełnieniu wniosku zobowiązującego do pokrycia kosztów udzielonych świadczeń.

15.  Podmiot leczniczy Specjalistyczna Praktyka Lekarska Ortopedyczno- Rehabilitacyjna i Stomatologiczna Mieczysław i Jolanta Betlej s.c. zastrzega sobie prawo do egzekwowania nieuregulowanych należności poprzez listowne wezwanie do zapłaty.

16.  Przyjęcie pacjenta wymaga prowadzenia jego dokumentacji medycznej oraz dokumentacji statystycznej.

17.  Każdemu Pacjentowi jest zakładana karta rejestracji.

18.  Podczas rejestracji oraz podczas korzystania ze świadczeń zdrowotnych Pacjent winien okazać dokument potwierdzający  jego tożsamość. Dokumentem potwierdzającym tożsamość jest: dowód osobisty, prawo jazdy, paszport.

19.  Przy pierwszej wizycie z Pacjentem przeprowadza się Podstawowy Wywiad Lekarski (Internistyczny) oraz Wywiad Stomatologiczny. Wywiad wymaga uaktualniania podczas  kolejnych wizyt. W przypadku nie podania przez Pacjenta do wywiadu pełnych danych Podmiot nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek następstwa wynikające z  takiego zatajenia ( niezależnie od kwestii umyślności, jej formy i przyczyny).

20.  Pacjent posiadający pełną zdolność do czynności prawnych, opiekun prawny  lub przedstawiciel ustawowy, wyraża pisemna zgodę na zabiegi wykonywane w Podmiocie (dotyczy wszystkich zabiegów  o charakterze inwazyjnym, podania Pacjentowi znieczulenia oraz na wszystkie zabiegi, jeżeli lekarz uzna to za zasadne).

21.  Leczenie zachowawcze i podstawowe jest prowadzone po wyrażeniu ustnej zgody na leczenie. Za dowód wyrażenia zgody jest wówczas poddanie się Pacjenta proponowanemu leczeniu.

22.  Każda wizyta Pacjenta jest odnotowana w dokumentacji medycznej.

23.  Odmowa poddania się leczeniu w razie stwierdzenia niezwłocznej potrzeby takiego leczenia przez lekarza podlega wpisowi do karty pacjenta i powinna być przez niego potwierdzona. W przypadku odmowy potwierdzenia lekarz odnotowują taką sytuacje w karcie Pacjenta i opatruję ja pieczątką i podpisem.

24.  Dokumentacja medyczna prowadzona jest na zasadach określonych w przepisach o dokumentacji medycznej.

25.  W pomiocie w pomieszczeniach ogólnodostępnych (poczekalnie, rejestracja) jest prowadzony monitoring. Monitoring wizyjny stosowany jest w celu ochrony mienia oraz zapewnienia właściwego poziomu bezpieczeństwa fizycznego, obiektów i systemów, w których przetwarzane są informacje, będące w posiadaniu Podmiotu oraz w których przechowywane są urządzenia do ich przetwarzania.

Monitoring jest stosowany w celu zapewnienia bezpieczeństwa pacjentom, personelowi udzielającemu świadczeń zdrowotnych, personelowi administracyjnemu

Dane osobowe w systemie monitoringu wizyjnego są przetwarzane w oparciu o:

a.     Ustawę o działalności leczniczej;

b.     Kodeks Pracy

26.  W związku ze stosowaniem monitoringu wizyjnego, przetwarzanie danych osobowych obejmuje wizerunek osoby, której dane dotyczą, jak również inne dane ujawnione przez osobę,  której dane dotyczą , zapisane przez system monitoringu.

27.  Opłaty za dokumentację medyczną są pobierane wyłącznie, gdy Pacjent, przedstawiciel ustawowy pacjenta, osoba upoważniona przez pacjenta zwraca się o dokumentację medyczną po raz kolejny w żądanym okresie. Opłata za udostępnienie dokumentacji w powyższych sytuacjach nie może przekroczyć maksymalnych stawek, obliczonych na podstawie art.28 ustawy o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta.

28.  Praktyka stomatologiczna jest czynna:

      Poniedziałek, Środa 13.00 – 20.00

Wtorek, Czwartek, Piątek  8.00 – 14.00

29.  Zasady Ochrony Danych Osobowych Pacjenta reguluje polityka bezpieczeństwa danych osobowych – do udostępnienia w Podmiocie.

 

PRAWA I  OBOWIĄZKI  PACJENTA

Pacjent ma prawo do:

1.     Świadczeń zdrowotnych odpowiadających wymaganiom wiedzy medycznej

2.     Udzielania mu świadczeń zdrowotnych przez osoby uprawnione do ich udzielania, w pomieszczeniach i przy zastosowaniu urządzeń odpowiadających określonym wymaganiom fachowym i sanitarnym

3.     Informacji o swoim stanie zdrowia, rozpoznaniu, proponowanych oraz możliwych metodach diagnostycznych, leczniczych, dających się przewidzieć następstwach ich zastosowania albo zaniechania, wynikach leczenia oraz rokowaniu

4.     Wyrażenia zgody albo odmowy na udzieleniu mu określonych świadczeń zdrowotnych, po uzyskaniu odpowiedniej informacji

5.     Intymności i poszanowania godności w czasie udzielania świadczeń zdrowotnych. Zachowania w tajemnicy informacji związanych z nim, a uzyskanych przez lekarza w związku a wykonywaniem zawodu

6.     Udostępniania mu dokumentacji medycznej lub wskazania innej osoby, której dokumentacja ta może być udostępniona

7.     Zapewnienia ochrony danych zawartych w dokumentacji medycznej dotyczącej jego osoby

8.     Dostępu do informacji o prawach pacjenta

9.     Dochodzenie swoich roszczeń z zawinionego przez podmiot udzielający świadczenia zdrowotnego naruszenia jego praw przed Rzecznikiem Praw Pacjenta

10.  Pacjent lub osoba reprezentująca jego prawa, jeżeli uzna, że te prawa zostały naruszone może zgłosić skargę ustną lub pisemną do;

a.     Kierownika

b.     Rzecznika Praw Pacjenta

c.     Okręgowej Izby Lekarskiej w Opolu

d.     Skierować sprawę do sądu, jeżeli w wyniku działania lub zaniedbania naruszono dobro osobiste pacjenta lub wyrządzono mu szkodę materialną w rozumieniu kodeksu cywilnego

11.  Książka skarg i wniosków znajduje się w Rejestracji.

12.  Kierownik lub osoba przez niego upoważniona przyjmuje ustne lub pisemne skargi i wnioski od pacjentów w terminach zakomunikowanych pacjentom w Informacji dla Pacjenta.

13.  Kierownik jednostki lub osoba przez niego upoważniona odpowiada na pisemną skargę niezwłocznie, w maksymalnym terminie 30dni kalendarzowych po złożeniu wniosku.

14.  Pacjent korzystający ze świadczeń zdrowotnych zobowiązany jest do przedstawienia w Rejestracji dokumentu tożsamości

15.  Pacjent podpisuje oświadczenie o upoważnieniu osoby bliskiej do uzyskiwania informacji o jego stanie zdrowia i udzielonych świadczeniach zdrowotnych, albo oświadczenie o braku takiego upoważnienia. Oświadczenie powyższe pozostaje w kartotece pacjenta

16.  Pacjent podpisuje oświadczenie o upoważnieniu osoby bliskiej do uzyskiwania dokumentacji albo  oświadczenie o braku takiego upoważnienia. Oświadczenie powyższe pozostaje w kartotece pacjenta.

17.  Pacjent podpisuje oświadczenie o wyrażeniu zgody albo dostarcza zezwolenie sądu opiekuńczego na przeprowadzenie badania lub udzielenie innego świadczenia zdrowotnego, na zasadach określonych w rozdziale 5 Ustawy z dnia 6.11.2008r. o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta. Oświadczenie powyższe  pozostaje w kartotece pacjenta.

18.  Pacjent zobowiązany jest do poszanowania mienia będącego własnością podmiotu leczniczego wykonującego działalność leczniczą.

19.  Szkody powstałe z winy pacjenta zostaną usunięte na jego koszt.

20.  Pacjent zobowiązany jest do zachowania czystości w miejscach , z których korzysta.

21.  Pacjent zobowiązany jest do właściwego użytkowania sprzętu i urządzeń podmiotu leczniczego wykonującego działalność leczniczą.

22.  Pacjent powinien zachowywać się w Placówce kulturalnie, a zwłaszcza nie zakłócać spokoju innym pacjentom i nie utrudniać pracy personelowi medycznemu.

23.  Pacjent ma obowiązek przestrzegania zasad bezpieczeństwa bhp i przepisów ppoż.

 

ZABRANIA SIĘ PACJENTOM na terenie podmiotu leczniczego wykonującego działalność leczniczą:

1.     Spożywania napojów alkoholowych oraz używania środków narkotycznych.

2.     Palenia papierosów, w tym papierosów elektronicznych.

3.     Uprawiania gier hazardowych

 

Każdy pacjent korzystający z usług Specjalistycznej Praktyki Lekarskiej Ortopedyczno-Rehabilitacyjnej i Stomatologicznej Mieczysław i Jolanta Betlej s.c. zobowiązany jest do przestrzegania zapisów wynikających z niniejszego Regulaminu Organizacyjnego oraz innych wewnętrznych regulacji dotyczących świadczenia usług, które zostaną mu udostępnione w Placówce.

Każdorazowo aktualny i ujednolicony tekst Regulaminu Organizacyjnego, obejmujący wszelkie dotychczasowe zmiany jego treści , dostępny jest w Recepcji.

 

Pacjenci nie mogą:

a.     Samodzielnie korzystać ze sprzętów i aparatury służących do realizacji świadczeń.

b.     Samodzielnie uruchamiać i wyłączać aparatury medycznej.

c.     Wchodzić do pomieszczeń, w których realizowane są świadczenia bez zgody personelu placówki.

d.     Zakłócać realizacji świadczeń opieki zdrowotnej.

 

 

                                                 Kierownik Praktyki Stomatologicznej

                                                 Jolanta Betlej

 

                                                  Kędzierzyn-Koźle 2022.02.01